Formularze Zgłoszeniowe

Dla Dzieci i Młodzieży

Zajęcia są płatne według cennika podanego w zakładce CENNIK

TUS, grupa terapeutyczna, terapia indywidualna – Bielany

TUS, grupa terapeutyczna, terapia indywidualna – Mokotów

Psychoterapia

Coaching w ADHD od 12 roku życia

Obóz “Przygoda w Biskupinie” Biskupin 13-21.07.2024r. – 10 -13 lat

Obóz “Wakacje w Biskupinie” Biskupin 13-21.07.2024r. – 14-18 lat

Obóz “Aktywne Kaszuby” – Sulęczyno 23-30.06.2024r. – 8-13 lat

Dla rodzin

Instrukcja obsługi Oryginalnego Dziecka – Warsztaty dla Rodziców Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi: ADHD, spektrum autyzmu – cykl 8 spotkań

Grupy wsparcia dla rodziców

Terapia rodzinna

Konsultacja

Warsztaty Rodzic i Nastolatek

Dla Dorosłych

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia grupowa

Coaching

Konsultacja

Dla Specjalistów

✅ Certyfikowane Szkolenie: Trener Umiejętności Społecznych

Zaburzenia lękowe u dzieci w wieku przedszkolnym

Konsultacja

Klauzule informacyjne RODO

Klauzule informacyjne – RODO

Dokumenty

Regulamin korzystania z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej

Kwestionariusz Wywiadu dla Rodziców

Informacje na temat prywatności

1. Administratorem danych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej, jest Fundacja SAVANT z siedzibą w Warszawie, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 21a/8,
adres e-mail: fundacja@savant.org.pl, tel 601-31-71-68
2. Celem zbierania danych jest dokumentacja przebiegu terapii oraz komunikacja w sprawach związanych z terapią.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Dane uzyskane przez Fundację nie mogą zostać usunięte przed terminem wyznaczonym ustawowo.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia terapii. Brak podania danych uniemożliwia prowadzenie terapii.
6. Dane zdrowotne, udostępnione przez Panią/Pana, nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane, udostępnione przez Panią/Pana, mogą być przetwarzane przez:
a. licencjonowane biuro księgowe w zakresie obsługi faktur i płatności.
b. firmy hostingowe w zakresie przetwarzania poczty elektronicznej, obsługi płatności oraz dokumentacji przebiegu terapii.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego oraz do firm nie gwarantujących zachowania prywatności. Wyjątkiem są firmy objęte umową “Privacy Shield” dla których rząd USA gwarantuje zachowanie poziomu prywatności nie mniejszy niż w EU.
10. W przypadku podjęcia terapii dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od ostatniego wpisu. W przeciwnym przypadku dane zostaną usunięte po roku.
11. Podstawa prawna:
a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
b. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
c. Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie Privacy Shield.