Cennik

Spotkania indywidualne

Konsultacja psychologiczna (do 60 minut) – 140 zł

Konsultacja psychologiczna (do 90 minut) – 200 zł

Konsultacja seksuologiczna (do 60 minut) – 140 zł

Terapia psychologiczna dziecka  (50 minut) – 120 zł

Terapia psychologiczna dziecka uczestniczącego również w zajęciach grupowych – 100 zł

 Psychoterapia młodzieży i dorosłych (50 minut) – 140 zł

Warsztaty dla rodziców – spotkania indywidualne z psychologiem (do 60 minut) – 140 zł

Spotkanie można odwołać lub przełożyć nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za spotkanie.

Zajęcia grupowe, trening umiejętności społecznych (TUS)

Konsultacja wstępna do grupy terapeutycznej dla dzieci – 100 zł

Spotkania 1 raz w tygodniu – 60 minut – 250 zł/mc* (70 zł/spotkanie)

Spotkania 1 raz w tygodniu – 90 minut – 350 zł/mc* (100 zł/spotkanie)

 * stała opłata miesięczna skalkulowana z uwzględnieniem zmiennej ilości tygodni w różnych miesiącach.

Zajęcia odbywają się od września do czerwca, z przerwami na dni wolne od zajęć zgodnie z kalendarzem szkolnym.

Opinia dotycząca funkcjonowania dziecka na zajęciach TUS – 100 zł  


Spotkania grupowe dla dorosłych

Grupa Wsparcia dla rodziców – bezpłatnie

Grupa Wsparcia dla dorosłych z ADHD, ZA itp. – bezpłatnie

Testy

 Test MOXO (wywiad, przeprowadzenie testu, omówienie i pisemna opinia) – 200 zł

 Test matryc Ravena – 150 zł

Test Matryc Ravena służy do pomiaru inteligencji ogólnej płynnej. Wynik Testu Ravena informuje o wartości ogólnego czynnika inteligencji, tzw.czynnika g. Czynnik ten utożsamiany jest z inteligencją wrodzoną, potencjałem intelektualnym, zdolnością logicznego myślenia, nie może być natomiast utożsamiany z tzw. inteligencją wyuczoną. 

Test inteligencji APIS-Z – 150 zł

Test APIS-Z służy do badania inteligencji ogólnej skrystalizowanej. Przeznaczony jest dla studentów i osób dorosłych. Osiem podtestów wchodzących w skład baterii APIS-Z służy do badania czterech typów umiejętności: zdolności abstrakcyjno-logiczne, zdolności werbalne, zdolności wzrokowo-przestrzenne, zdolności społeczne. 

Test inteligencji APIS-P(R) – 150 zł

Test APIS-P(R) służy do badania inteligencji ogólnej, przeznaczony jest dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów gimnazjum, a także klas I szkół ponadgimnazjalnych. Test dobrze sprawdza się w doradztwie zawodowym i poradnictwie szkolnym, w tym również w prognozowaniu osiągnięć szkolnych. 

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS – 300 zł

Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Inne

Wizytacje w przedszkolu, szkole. Obserwacja i przekazanie wniosków nauczycielowi – cena ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania wizytacji i dojazdu.

Spotkanie w szkole dziecka otoczonego opieką terapeutyczną – ustalenia indywidualne w zależności od czasu spotkania