Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12  fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

DSM-V

W DSM V zrezygnowano z terminu „całościowe zaburzenia rozwoju”.
Zastąpiono trzy jednostki chorobowe: zaburzenia autystyczne, zespół Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką –spektrum zaburzeń autystycznych (ASD).
Połączono dwie grupy objawów z dotychczasowej triady diagnostycznej: zaburzeń interakcji społecznych i zaburzeń komunikacji w jedną domenę diagnostyczną - komunikacja społeczna. 
Wprowadzenie trójstopniową klasyfikację ASD – od L1 do L3, w zależności od nasilenia objawów oraz stopnia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie. Wykluczono kryterium opóźnienia rozwoju mowy i zastąpiono dotychczas obowiązujące kryterium wieku, w jakim pojawiają się pierwsze objawy choroby, określeniem „początek we wczesnym dzieciństwie”. 
Dopuszczono, że objawy mogą nie manifestować się w pełni do czasu, gdy wymagania społeczne przekroczą umiejętności osoby, i dodatkowo zalecono uszczegóławianie diagnozy w oparciu o dodatkowe informacje, takie jak początek i przebieg kliniczny, czynniki etiologiczne, zdolności poznawcze, zdolności językowe, nasilenie objawów w dwóch głównych domenach diagnostycznych, choroby współistniejące.

Zaburzenie autystycznego spektrum wg DSM-5 obejmują dwa obszary:
a) deficyty społeczno/komunikacyjne
b) uporczywe zainteresowania i powtarzalne zachowania

 

Cztery kryteria diagnozy (A, B, C i D) wg DSM-V:

A. Stałe deficyty w zakresie komunikacji społecznej i społecznej interakcji w różnych kontekstach, niewyjaśnione przez ogólne opóźnienia rozwojowe i manifestujące się przez wszystkie trzy rodzaje:

1. Deficyty w zakresie społeczno-emocjonalnej wzajemności;
ich stopień może obejmować anormalne podejście społeczne i niepowodzenie w normalnej dwustronnej konwersacji, przez zredukowanego dzielenia zainteresowań, emocji i afektu oraz reakcji, po całkowity brak inicjowania interakcji społecznej.

2. Deficyty w zakresie zachowań o charakterze komunikacji niewerbalnej, używanych w celu interakcji społecznej; począwszy od słabo zintegrowanej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przez anormalności kontaktu wzrokowego i języka ciała lub deficytów w zakresie rozumienia i stosowania komunikacji niewerbalnej, do całkowitego braku ekspresji twarzy lub gestów. 

3. Deficyty dotyczące rozumienia i utrzymywania relacji, odpowiednio do poziomu rozwojowego (oprócz tych związanych z opiekunami); stopień ich może być różny, począwszy od trudności w doborze zachowania do zastosowania w odpowiednich kontekstach społecznych, przez trudności w dzieleniu zabawy wyobrażeniowej i nawiązywaniu przyjaźni, po widoczny brak zainteresowania ludźmi. 

B. Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowania, zainteresowań lub aktywności, manifestujące się przynajmniej przez dwa spośród wymienionych poniżej: 

1. Stereotypowa lub powtarzalna mowa, ruchy lub posługiwanie się przedmiotami (jak proste stereotypie ruchowe, echolalia, powtarzalne używanie przedmiotów lub idiosynkratyczne frazy).

2. Nadmierne wykorzystanie rutyny, zrytualizowanych wzorców zachowań werbalnych lub niewerbalnych lub nadmierny opór wobec zmiany (jak rytuały ruchowe, naciskanie na tą samą drogę lub jedzenie, powtarzanie tego samego pytania lub skrajny dystres w odpowiedzi na małe zmiany).

3. Wysoce ograniczone, uporczywe zainteresowania, anormalne pod względem intensywności lub przedmiotu uwagi; (takie jak silne przywiązanie do lub zajmowanie się niezwykłymi obiektami, zainteresowania, które są nadmiernie zawężone lub powtarzające się/persewerujące). 

4. Hiper-lub hipo-reaktywność na sensoryczny wkład lub niezwykłe zainteresowanie sensorycznymi aspektami otoczenia (jak widoczna obojętność na ból/gorąco/zimno, negatywna reakcja na specyficzne dźwięki lub powierzchnie, intensywne wąchanie lub dotykanie przedmiotów, fascynowanie się błyskami światła lub wirującymi przedmiotami). 

C. Symptomy muszą być obecne we wczesnym dzieciństwie (ale mogą się nie manifestować przed czasem, w którym społeczne wymagania ujawnią ograniczone możliwości).

D. Symptomy razem wzięte ograniczają i upośledzają codzienne funkcjonowanie.
Zaburzenie spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym i musi być obecne od niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa, ale może nie być rozpoznane w tym okresie, z powodu minimalnych wymagań społecznych i wsparcia ze strony rodziców oraz opiekunów dostarczanego we wczesnych latach życia dziecka. 

Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera wg ICD-10

Zespół Aspergera

 

ICD 10 

 

Według klasyfikacji ICD-10 (obowiązującej w Polsce od 1996 r.) kryteria zespołu Aspergera są następujące:
a) brak stwierdzonego opóźnienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych:
 -   wymawianie pojedynczych słów przed ukończeniem 2. roku życia, komunikacja przy użyciu zdań przed ukończeniem 3. roku życia;
 -   istnienie umiejętności praktycznych, zachowań adaptacyjnych oraz zainteresowania otoczeniem odpowiadające normom rozwojowym w 3 pierwszych latach życia;
 -   szczególne umiejętności – przeważnie związane z nadmiernym zafascynowaniem jakimś tematem (kryterium niekonieczne do postawienia diagnozy);
b) przynajmniej 2 z poniższych trudności w relacjach społecznych:
 -   zaburzony kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała lub gestykulacja;
 -   trudności we właściwych relacjach z rówieśnikami;
 -   brak empatii – dziwaczne (nieadekwatne) reakcje na sytuacje społeczne, często słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych, umiejętności komunikacji;
 -   brak potrzeby zabawy z innymi, posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć;
c) chociaż 1 z poniższych zachowań:
 -   stereotypowe i ścisłe zainteresowania, powtarzanie rytuałów i niepraktycznych czynności;
 -   powtarzające się ruchy (na przykład trzepotanie lub kręcenie rękami lub palcami, ruchy całego ciała);
 -   zafascynowanie częściami przedmiotów lub elementami materiałów (kolor, faktura, dźwięk);
d) wykluczenie innych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii prostej, zaburzenia schizotypowego, obsesyjno-kompulsywnego, anankastycznego zaburzenia osobowości czy reaktywnego utrudnienia nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie lub nadmiernej łatwości w nawiązywaniu tych kontaktów.

DSM-IV

 

Stwierdzenie u dziecka zespołu Aspergera, wymaga (według klasyfikacji DSM-IV) wystąpienia następujących objawów:

a) co najmniej 2 z poniższych zaburzeń w relacjach społecznych:

·  trudności w zachowaniach niewerbalnych (na przykład w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, mimice twarzy, gestykulacjach regulujących interakcje społeczne);

·  brak zdolności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami;

·  brak potrzeby wspólnej zabawy z innymi, posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć;

·  brak empatii;

b) przynajmniej 1 z poniższych zachowań:

·  intensywne, stereotypowe zainteresowania;

·  sztywne powtarzanie rytuałów;

·  powtarzające się ruchy (na przykład trzepotanie rękami lub kręcenie palcami, ruchy całego ciała);

·  zainteresowanie elementami obiektów (na przykład kołami pojazdów, tablicami rejestracyjnymi, klamkami drzwi);

c) brak sukcesów w ważnych sferach życia (społecznych, zawodowych), będący wynikiem powyższych zaburzeń;

d) brak opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju funkcji poznawczych, umiejętności praktycznych, zachowań adaptacyjnych (oprócz interakcji społecznych) oraz zainteresowania otoczeniem;

 

e) wykluczone rozpoznanie innego uogólnionego zaburzenia rozwojowego lub schizofrenii.

 

Źródło

Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska - Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty, Harmonia 2012

 

DSM-V - zmiany wzgLędem DSM-IV

 

Podstawowe zmiany w kryteriach diagnostycznych pomiędzy DSM-IV i DSM-V odnośnie zaburzeń ze spektrum autyzmu:


1. rezygnacja z terminu „całościowe zaburzenia rozwoju”,
2. wykluczenie zespołu Retta i dziecięcych zaburzeń dezintegracyjnych z klasyfikacji DSM-V, 
3. zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – spektrum zaburzeń autystycznych (ASD),
4. połączenie dwóch grup objawów z dotychczasowej triady diagnostycznej: zaburzeń interakcji społecznych i zaburzeń komunikacji w jedną domenę diagnostyczną - komunikacja społeczna. 
5. wprowadzenie trójstopniowej klasyfikacji ASD – od L1 do L3, w zależności od nasilenia objawów oraz stopnia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie, 
6. wykluczenie kryterium opóźnienia rozwoju mowy, 
7. zastąpienie dotychczas obowiązującego kryterium wieku, w jakim pojawiają się pierwsze objawy choroby, określeniem „początek we wczesnym dzieciństwie” oraz zasygnalizowanie, że objawy mogą nie manifestować się w pełni do czasu, gdy wymagania społeczne przekroczą umiejętności osoby, 
8. zalecenie uszczegóławiania diagnozy w oparciu o dodatkowe informacje, takie jak początek i przebieg kliniczny, czynniki etiologiczne, zdolności poznawcze, zdolności językowe, nasilenie objawów w dwóch głównych domenach diagnostycznych, choroby współistniejące.

na podstawie:
http://www.autismconsortium.org/symposium-files/WalterKaufmannAC2012Symposium.pdf


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne|

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.